• Fri frakt över 499kr
  • Kunglig hovleverantör sedan 1986
  • 10 års garanti
Mulen dag vid strand, himmel, hav och äng

Miljö & Kvalitet

På Smedbo utvecklar vi produkter med hög kvalitet och gedigen design. Under vår produktutvecklingsprocess strävar vi ständigt efter att hålla både kvalitet och miljö i fokus och på så sätt verka för en hållbar och ansvarsfull utveckling. Tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners utgår vi från tre principer; Miljö, Kvalitet & Design samt Människor. Vi arbetar i en föränderlig värld men målet är ständigt detsamma – att verka för en bättre värld med hänsyn till människor och miljö.

Miljö

Våra beslut ska grunda sig på miljömässiga värderingar för en hållbar framtid. Vi följer uppsatta lagar och förordningar som en miniminivå och arbetar för att erbjuda service utöver det som normer och lagar kräver.

Transporter

För att få till stånd effektivare transporter för minskad miljöpåverkan anlitar vi etablerade transportörer med väl utarbetade initiativ och krav för att minska miljöpåverkan.

Avfall

Vi arbetar ständigt för att reducera företagets mängd avfall. Allt metallavfall sorteras och återvinns till nya metallprodukter. Smedbo är  anslutet till FTI (tidigare REPA) och Grønt Punkt Norge för att säkerställa en effektiv återvinning av förpackningsmaterial av papp, kartong och plast.

Råvaror & kemikalier

Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att öka effektiviteten i användningen av råvaror och material. Vi undersöker eventuellt innehåll av klassificerade ämnen enligt REACH-förordningen samt upprättar och tillhandahåller information, så som  säkerhetsdatablad, om behov finns.

Produktdokumentation

Under vår utvecklingsprocess utvärderas produktens behov av certifieringar, märkningar och anpassning till etablerade standarder så  som certifiering enligt CE-standard. Vi arbetar med färdigställandedokumentation som FDV samt tillhandahåller tekniska beskrivningar och monteringsanvisningar. Vissa av våra produkter och serier läggs även upp och bedöms i Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

 

Kvalitet & Design

Lång livslängd är en av våra viktigaste byggstenar när vi designar och utvecklar produkter. Med hög kvalitet och gedigen design vill vi verka för att produkterna används längre av våra kunder och därmed inte bidrar till de växande avfallsmassorna. Att vi lämnar 10, alternativt 5, års garanti på alla våra produkter är en naturlig del av detta.

Människor

Bara genom samverkan och dialog med våra samarbetspartners kan vi uppnå våra mål. Vi ställer därför höga krav på att våra samarbetspartners följer bland annat dessa punkter:

  • Att nationell och internationell lagstiftning följs.
  • Att anställda har en säker och sund arbetsplats.
  • Att sociala kriterier inom etisk handel så som de anställdas mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och anti-korruption respekteras enligt konventioner framarbetade av FN och ILO (International Labor Organisation).
  • Att FN:s barnkonvention om barnarbete följs.
  • Att anställda erhåller lägst minimilöner och att arbetstiderna följer rådande lagstiftning.
  • Att med Smedbo överenskomna miljöåtgärder åtföljs.